สารจากผู้อำนวยการ


วัตถุประสงค์ของการประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

NAVE 2020 เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษาเกษตร และสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การประชุมวิชาการนี้เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรทั้ง 4 ภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านอาชีวศึกษาเกษตร และสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ โดยในปี 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการฯ ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

บทควมที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer Reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร (ISSN 2586-8454)

กลุ่มสาขาของการประชุมวิชาการ

1. เทคโนโลยีการผลิตพืช
2. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3. เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4. เทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ
5. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการประมง
6. เทคโนโลยีการเกษตร
7. อาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการส่งผลงาน

ระยะเวลา กิจกรรม
บัดนี้ – 30 ต.ค. 2562 เปิดรับบทความ
1 พ.ย. 2562 – 30 พ.ย. 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 2562 เจ้าของบทความส่งผลงานที่ปรับแก้ไข
25 ธ.ค. 2562 ประกาศผลการพิจารณาบทความ
15 ม.ค. 2563 หมดเขตชำระค่าลงทะเบียนปกติ
20 ม.ค. 2563 ประกาศโปรแกรมการนำเสนอ
24-28 ก.พ. 2563 จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
หลังงานประชุมวิชาการเป็นต้นไป บทความเข้าสู่กระบวนการของวารสาร