การลงทะเบียนและการชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนปกติ
(ภายใน 15 ม.ค. 2563)
ลงทะเบียนหน้างาน
นักศึกษาภายในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
(แนบบัตรนักศึกษา)
ไม่มีค่าลงทะเบียน 500 บาท
นักศึกษาภายนอกสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
(แนบบัตรนักศึกษา)
300 บาท 1,000 บาท
บุคลากรภายในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
(แนบบัตรประจำตัว)
500 บาท 1,200 บาท
บุคลากรภายนอกสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ 800 บาท 1,500 บาท

ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ
1. Abstract Book
2. Conference kits (กระเป๋า, ป้ายชื่อ, ปากกา, thumb drive เป็นต้น)
3. คูปองอาหารกลางวัน และ coffee break
4. วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
1. การโอนเงิน
    ชื่อธนาคาร : กรุงไทย
    สาขา : จันดี
    เลขที่บัญชี : 835-0-44993-4
    ชื่อบัญชี : สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
    ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

2. หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จให้ชัดเจน
    พร้อมแนบหลักฐานประกอบการลงทะเบียน (ตามตัวอย่าง)
    โดยการสแกนตัวหลักฐานแล้วแปลงเป็น Adobe Acrobat Document (.pdf)
    ส่งมาที่ E-mail : nave2020@svia.ac.th
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จ NAVE05 >> PDF >> WORD

3. เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและชาระเงินเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้

4. ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และประชุมของทางราชการ

ภาพตัวอย่างการแนบหลักฐานการลงทะเบียน