การลงทะเบียนและการชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนปกติ
(ภายใน 15 ม.ค. 2563)
ลงทะเบียนหน้างาน
นักศึกษาภายในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
(แนบบัตรนักศึกษา)
ไม่มีค่าลงทะเบียน 500 บาท
นักศึกษาภายนอกสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
(แนบบัตรนักศึกษา)
300 บาท 1,000 บาท
บุคลากรภายในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
(แนบบัตรประจำตัว)
500 บาท 1,200 บาท
บุคลากรภายนอกสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ 800 บาท 1,500 บาท

ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ
1. Abstract Book
2. Conference kits (กระเป๋า, ป้ายชื่อ, ปากกา, thumb drive เป็นต้น)
3. คูปองอาหารกลางวัน และ coffee break
4. วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
1. พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ได้รับจากอีเมล์ nave2020@svia.ac.th
2. นำแบบฟอร์มไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
3. นำหลักฐานการชำระเงินมารับใบเสร็จชำระเงินพร้อมกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จให้ชัดเจน ณ จุดลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 2
4. ในกรณีที่ท่านเป็นนักศึกษาภายในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ นักศึกษาภายนอกสถาบันการอาชีวศึกษาเกาตรภาคใต้
และบุคลากรภายในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ท่านต้องแสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวบุคลากร ณ จุดลงทะเบียน หากท่านไม่แสดงบัตรดังกล่าว ท่านจะต้องชำระเงินในอัตราค่าลงทะเบียนหน้างาน
5. หากชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้าท่านสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานการประชุมได้ ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน ในอัตราค่าลงทะเบียนหน้างาน
6. เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้
7. ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และประชุมของทางราชการ