บทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์

คำแนะนำก่อนส่งบทความวิจัย
1. บทความวิจัยที่ส่งเข้าร่วมนำเสนอนี้ยังไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการหรือวารสารอื่นมาก่อน
2. ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งบทความวิจัย
3. ก่อนจะส่งบทความวิจัย ให้เตรียมไฟล์ต้นฉบับแบบ Microsoft Word (.doc) 1 ฉบับ และ
    แบบ Adobe Acrobat Document (.pdf) 1 ฉบับ ให้เรียบร้อยแล้วส่งมาที่ Email : nave2020@svia.ac.th
4. เพื่อความรวดเร็วของกระบวนการพิจารณา ตรวจสอบบทความวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด
5. บทความวิจัยที่ปฏิบัติตามขั้นตอนของการส่งบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการเผยแพร่ครบถ้วน และผ่านการพิจารณาคุณภาพทางวิชาการ
    (Peer Reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น จึงจะได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
    (ISSN 2586-8454)
6. บทความที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบทความดีเด่น (The Best Paper Award) จะได้จัดแสดงในนิทรรศการของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งบทความวิจัย

        PDF          WORD
1. NAVE 01| แบบฟอร์มข้อมูลของผู้เข้าร่วมงาน download | download
2. NAVE 02| แบบฟอร์มบทคัดย่อ download | download
3. NAVE 03| แบบฟอร์มบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ download | download
4. NAVE 04| แบบฟอร์มการส่งบทความ download | download
5. NAVE 05| แบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จ download | download

*สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเผยแพร่เฉพาะ บทคัดย่อ ไม่ต้องแนบ เอกสาร NAVE 03 และ NAVE 04