วารสารและการเผยแพร่
ดาวน์โหลดหน้าปกรูปเล่มบทคัดย่อ (Book of Abstracts)
การจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มประกอบการประชุมจะจัดพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อ (Book of Abstracts)เท่านั้นสำหรับบทความฉบับเต็ม (Full paper) ทางผู้จัดงานจะส่งต่อเพื่อเข้ากระบวนการพิจารณาเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร (ISSN 2586-8454) http://www.nevia.ac.th/jvia
หลังจากผ่านกระบวนการพิจารณาของทางวารสารฯ บทความที่มีคุณภาพดีจะได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารฯต่อไป