การนำเสนอ

คำแนะนำสำหรับการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation)

1. ผู้นำเสนอต้องอัพโหลดไฟล์งานนำเสนอที่โต๊ะลงทะเบียน
2. ห้องประชุมแต่ละห้องมี เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และตัวชี้เลเซอร์ โดยคอมพิวเตอร์จะได้รับการกำหนดค่าด้วยระบบปฏิบัติการ Windows 7         
ตลอดจน Microsoft Office 2010 และ Adobe Acrobat Reader 7.9
3. สำหรับผู้นำเสนอปกติ ระยะเวลาการนำเสนอ 15 นาที การถามและตอบเป็นเวลา 5 นาที
4. รางวัล The Best Oral Presentation Awards จะประกาศในช่วงพิธีปิดงานของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

    กำหนดเวลาติดตั้งและทดสอบไฟล์สื่อนำเสนอ (Oral Presentation)

    วันที 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 - 21.00 น.
    หมายเหตุ : กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะใช้อุปกรณ์ pointer ในการนำเสนอ โปรดจัดเตรียมอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยตนเอง
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางนิตยา เกตุแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 08-8275-1499, นายนภัทร สุขสวัสดิ์ เบอร์โทรศัพท์ 08-8383-8406


ตัวอย่าง Power Point สำหรับนำเสนอผลงานวิชาการ

คำแนะนำสำหรับการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

1. ผู้นำเสนอต้องเตรียมนำเสนอโปสเตอร์ตามหัวข้อที่กำหนดต่อไปนี้
        1.1 บทคัดย่อ
        1.2 บทนำ
        1.3 วิธีดำเนินการวิจัย
        1.4 ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
        1.5 สรุปผลการวิจัย
        1.6 อ้างอิง
        อย่างไรก็ตามผู้นำเสนอสามารถออกแบบความสวยงาม (Art Work) ได้ตามความเหมาะสม ตามรูปแบบใน Template
2. โปสเตอร์ขนาด กว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 110 เซนติเมตร แนวตั้ง
3. ผู้นำเสนอนำโปสเตอร์ไปติดตั้งที่ผู้จัดประชุมจัดเตรียมไว้ให้
4. ผู้นำเสนอเตรียมพร้อมอยู่ที่บอร์ดโปสเตอร์ของตัวเองเพื่อรอนำเสนองานวิจัยและตอบคำถามของผู้ทรงคุณวุฒิ และคอยถาม-ตอบผู้สนใจที่เดินไปเยี่ยมชมบอร์ดโปสเตอร์
5. การนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ที่เป็นทางการตามที่กำหนดไว้ในตารางเวลา


    กำหนดเวลาติดตั้งโปสเตอร์ (Poster Presentation)

    วันที 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 - 21.00 น.
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางนิตยา เกตุแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 08-8275-1499, นายนภัทร สุขสวัสดิ์ เบอร์โทรศัพท์ 08-8383-8406

ดาวน์โหลดไฟล์ Logo ตราสถาบันเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการ
ดาวน์โหลด Template Poster ชนิดไฟล์ jpg สำหรับโปรแกรม Adobe Photoshop
ดาวน์โหลด Template Poster ชนิดไฟล์ pptx สำหรับโปรแกรม Microsoft PowerPoint
ตัวอย่าง Template Poster สำหรับนำเสนอผลงานวิชา (โปรดคลิกที่โปสเตอร์เพื่อดาวน์โหลด Template)